KONSOLIDACJA

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – kto może złożyć wniosek

Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem) jest uprawniony do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dłużnicy, którzy kiedyś prowadzili działalność gospodarczą lub byli wspólnikami spółek osobowych, fundacji lub stowarzyszeń, jednak w dniu składania wniosku do sądu nimi nie są, mogą również złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Małżonkowie, którzy oboje chcą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą zrobić tego wspólnie na jednym wniosku. Każde z nich musi złożyć oddzielny wniosek, a sąd jeśli uzna to za uzasadnione, to połączy do wspólnego rozpoznania oba postępowania i wyda jedno postanowienie kończące. Zasada ta obowiązuje w każdym przypadku, nawet kiedy małżonkowie mają wspólne długi i majątek. Oczywiście każdy z małżonków może złożyć swój wniosek bez względu na to czy chce tego drugi małżonek.

Dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości powinny być zupełne i zgodne z prawdą.

 

Kiedy sąd nie oddłuży dłużnika

Niekiedy sąd może nie oddłużyć dłużnik chodzi tu o sytuacje gdy:

  • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

 

Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd ma znaczenie dla dłużnika oraz dla wierzycieli. Przede wszystkim ogłoszenie upadłości „wstrzymuje” postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi. Postępowania te będą umarzane lub prowadzone przez syndyka.

 

Dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję – w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone. Warto nadmienić, że w skład masy upadłości wchodzi także, wynagrodzenie za pracę dłużnika z tytułu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Postępowanie upadłościowe toczy się ok. 1 roku i wtedy syndyk cały czas ma nadzór nad dłużnikiem i jego wynagrodzeniem.

 

Plan spłaty wierzycieli

Po likwidacji majątku, zatwierdzeniu listy wierzytelności syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli .

Długość planu spłaty

  • na okres do 3 lat lub
  • na okres do 7 lat

W takich przypadkach sąd ustala jaką kwotę ma spłacać dłużnik miesięcznie przez ten okres. Kwota ta uwzględnia możliwości zarobkowe dłużnika i jest niezależna od wysokości jego długów.

 

Umorzenie długów

Po spłacie zobowiązań określonych w planie spłaty i sporządzaniu corocznych sprawozdań sąd na wniosek dłużnika umarza jego pozostałe długi. Oczywiście przez ten czas cały czas nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji.

 

Umorzenie zobowiązań upadłego bez planu spłaty

W wyjątkowych sytuacjach Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Np. emerytów, osoby trwale niezdolne do pracy, którym nie starcza na życie.

Jeżeli zła sytuacja osobista upadłego nie ma charakteru trwałego sąd może ustalić warunkowe umorzenie zobowiązań na okres 5 lat.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo – 793-366-398 / kontakt@damian-jarczyk.pl

 

Dowiedz się więcej o mnie klikając w poniższy przycisk

Osoby zainteresowane konsolidacją kredytów zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formualrz.

 

793-366-398

kontakt@damian-jarczyk.pl